آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

منابع انرژی

کریس آکسلید/کیت بدفورد/راب بود

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخچه زمان

استیفن هاوکینگ

کتاب کیهان‌شناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نیکو دانشورنیا

مسابقه: پنجمین دوره پروژه های علمی دانش آموزان

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

محدثه یوسفیان

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الینا خوش رفتار

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سیده آتنا قدیمی ذاکر

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سیده آتنا قدیمی ذاکر

مسابقه: پنجمین دوره پروژه های علمی دانش آموزان

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومینا عباسی

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آریانا هادی پور

مسابقه: اولین آزمون تستی مرات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دیانت کیش

مسابقه: دومین آزمون تستی مرات

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دینا اسماعیل زاده

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سیده غزاله نبی پی

مسابقه: پنجمین دوره پروژه های علمی دانش آموزان

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه فدایی

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا محمدنژادپهمداني

1380/11/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خوش خيال

1381/11/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدياسين رزاق متقي

1381/11/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيائي جمالي

1378/11/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفي محمدپورشيرجوپشت

1381/11/16

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سيده غزاله نبي پي لشكري

1383/11/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گيل ناز پويا

1377/11/21

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومينا عباسي پاشاكي

1387/11/19

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نرگس رحيم پور

1388/11/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا پرسا

1376/11/19

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آنيتا پهلواني

1385/11/17